Vacancies
For career opportunity and inquires kindly contact us directly at :
Position
IT Support Officer (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ) URGENTLY REQUIRED!

สถานที่ทำงาน: ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดของงาน:

 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ดูแล/แก้ไข อุปกรณ์เครือข่าย
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรมป้องกันไวรัส
 • ดูแล/แก้ไข โปรแกรม Office ต่างๆ
 • ดูแล/แก้ไข ระบบ Remote Desktop
 • ตรวจสอบและประสานงานแก้ไขโปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • ชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงาน IT Support
 • มีความรู้และทักษะระบบคอมพิวเตอร์, ระบบ Server, โปรแกรม Office พื้นฐาน
Financial Analyst URGENTLY REQUIRED!

Location: Head Office (Metropolis Building, BTS Phrom Phong)

Business: Renewable energy

Job Description:

 • Conducted financial model for new projects and make an in-depth analysis.
 • Cooperated with lenders for financing and to maintain covenants in operating units.
 • Provided operating unit performances to related parties e.g. financial institution.
 • Estimated cash flow of operating units to perform cash management.
 • Prepared monthly/quarterly and annual budgets for each operating unit based on estimation and recent actual performances.
 • Reported detailed budgets comparing with actual performances to highlight all key variance and made productive recommendations.
 • Reviewed operating unit expenses to establish internal controls and policies on cost control.
 • Forecasted financial statements vs. budgets for upper level and management review.
 • Analyzed renewable energy market and company position to conduct business plan for board presentation.
 • Other tasks as assigned.

Qualification:

 • Bachelor Degree or higher in Accounting, Finance, Economics, Business Administration or related fields.
 • Male/Female age not over 30 years old.
 • Able to design and implement financial model.
 • Understand how to handle budgeting.
 • Working experiences in field of budgeting and/or analysis from 2-4 years.
 • Computer proficiency especially Microsoft Excel.
 • Logical thinking, strong analytical and communication skills.
 • Experiences in renewable energy will be advantage.
 • Experiences in SAP will be advantage.
Finance Manager - Finance and Strategic Planning (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน)

คุณสมบัติ:

 1. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์/การบัญชี/การเงิน
 2. ประสบการณ์การวิเคราะห์ทางการเงิน, Corporate Finance, Project Finance
 3. ประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจพลังงาน
 4. มีประสบการณ์ด้าน M&A ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. การเข้าใจและสามารถทำ Feasibility Study ประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของโครงการ
 6. การใช้งาน MS Word, PowerPoint, Excel อย่างชำนาญ
 7. การติดต่องานกับบุคคลภายนอก
 8. มีความสามารถในการ Present Project

รายละเอียดงาน:

 • จัดทำ Feasibility Study เพื่อประเมินมูลค่าและผลตอบแทนของบริษัท
 • ติดต่อกับสถาบันทางการเงินเพื่อจัดหาเงินลงทุน และบริหารเงินลงทุน
 • จัดทำ Budget Planning และประเมินผล
 • บริหารทีมงาน Financial & Strategic Planning อย่างมีประสิทธิภาพ
HR Administration Officer

Responsibilities:

 • ประสานงานและจัดทำบัตรพนักงาน ให้กับพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ ถ่ายรูปพนักงานเพื่อทำบัตร
 • ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน ตาม Site และโรงงานต่างๆนอกจากสำนักงานใหญ่ ทำสรุป attendant ส่งผู้บริหาร
 • เป็น Contact point สำหรับพนักงานตาม Site และโรงงานต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบต่างๆของบริษัท การใช้งานระบบการลา การคีย์ค่าล่วงเวลา และเข้าชี้แจงพนักงานที่ Site ตามความเหมาะสม
 • ประสานงานด้านเอกสารของพนักงานที่ Site และโรงงานต่างๆ เช่น เอกสารขึ้นทะเบียนประกันสังคม เอกสารเคลมประกันต่างๆ ใบสมัครงาน เป็นต้น
 • ตรวจสอบและให้ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทียบกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่ได้ขออนุญาติพนักงานไว้แล้ว
 • ควบคุมดูแลงาน รปภ. ที่บริษัทจ้างตรง และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของ รปภ.ตามความเหมาะสม
 • จัดทำและตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่ายทั้งหมดของ HR
 • Update ข้อมูลเบอร์ติดต่อของพนักงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Qualifications:

 • อายุ 22-28 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบริหาร การจัดการ บัญชี
 • มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี กะตือรือล้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ตามความเหมาะสม
 • สามารถใช้งาน Word, Excel, PowerPoint ได้ หากสามารถใช้งาน Photoshop หรือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ISO Officer – Auditor (เจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจติดตามในด้าน ISO)

สถานที่ทำงาน: ประจำโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass)จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จังหวัดนครศรีธรรมราช

Responsibilities:

 • ปริญญาตรี สาขาวิชา วทบ. สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีความรู้ในด้านระบบ ISO 9001 และ 14001, 18001 หรือ 45001
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ระบบงานด้านเอกสาร และมาตรฐาน ISO
 • มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ทนต่อสภาวะการกดดันได้
 • ขับรถได้มีใบอนุญาตขับขี่

Qualifications:

 • ติดต่อประสานงานในด้านการตรวจติดตามภายใน และเอกสารกับส่วนกลาง (ประจำ Biomass)
 • จัดการรวบรวมเอกสารในส่วนของการขอขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ ยกเลิกเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องส่งให้กับ DCO ส่วนกลาง
 • จัดทำตารางการตรวจติดตามย่อย/การติดตามประจำปี และทำการตรวจติดตาม ทุกๆ 2 เดือน/6 เดือน (3 โครงการ)
 • ติดตามระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน/หัวหน้าฝ่ายโรงงาน-อาวุโส (Plant Supervisor /Senior Plant Supervisor) (สาขาอ่างทอง) 4 อัตรา

Responsibilities:

 • ชาย  อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา  ปวส/ปริญญาตรี   สาขาวิชา : ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี ในด้าน Solar Power Plant (8 MW)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • การทำงานของระบบไฟฟ้า AC และ DC
 • หลักการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น Inverter, Transformer
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Solar Power Plant จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Qualifications:

 • ดูแลระบบภายในโรงงานให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับการไฟฟ้าในกรณีระบบมีปัญหา / รายงานต่อทางบริษัท
 • บันทึกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงงาน เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ
 • ทำรายงานต่างๆให้ทางบริษัทรับทราบ
 • เวลาทำงาน จันทร์ – เสาร์   (8.30 น. – 17.30 น.)

Interested persons, please submit your resume with your current and expected salary and a recent photo to :

The Human Resources Department
THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
725 Metropolis Building, 19th FL., Sukhumvit Road,
Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110
or E-mail : malai.j@thaisolarenergy.com
Website : www.thaisolarenergy.com
We regret that only short-listed candidates will be notified