Select Page

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE”) หรือ “กลุ่มบริษัท” เข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรรับเชิญภายในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “เลือกหุ้น ลุ้นเลือกตั้ง” จัดโดยมิติหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร. ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน และได้อธิบายถึงภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และเล่าถึงแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับปี 2562