เลือกหน้า

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัท ฯ เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ บริษัท ฯ ร่วมมือกับสถาบันพลังงานที่มีชื่อเสียงหลายประเทศทั่วโลก และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของเรามุ่งสร้างพลังงานสะอาดเพื่อรองรับความต้องการ การใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นภายในประเทศ และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ที่สำคัญมากกว่าคือ เราเชื่อว่าโครงการของเราเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ชาวไทย เป็นผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์สำหรับพลังงานทดแทน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคทางด้านพลังงานหมุนเวียน โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านธุรกิจและสังคม

พันธกิจ

เป็นผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และขยายธุรกิจไปสู่พลังงานหมุนเวียนอื่น รวมทั้งการขยายไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

เป็นผู้ประกอบการที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งในการทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
และขยายธุรกิจไปสู่พลังงานหมุนเวียนอื่น รวมทั้งการขยายไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย