เลือกหน้า

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยลูกค้าหลักของ TSE คือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ อย่างในประเทศไทย TSE ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆ เช่น   Hokuriku Electric Power Company,  Tokyo Electric Power Company, and  Tohoku Electric Power Company.

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยลูกค้าหลักของ TSE คือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ อย่างในประเทศไทย TSE ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆ เช่น   Hokuriku Electric Power Company,  Tokyo Electric Power Company, and  Tohoku Electric Power Company.

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

17 โครงการ (ขนาดรวม 117 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

1 โครงการ (ขนาดรวม 133 MW) โดยโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าญี่ปุ่น 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย ทั้งหมด 14 โครงการ (ขนาดรวม 14 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย 3 โครงการ (ขนาดรวม 22.2 MW) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

15 โครงการ (ขนาดรวม 101 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

2 โครงการ (ขนาดรวม 146.50 MW) 1 ใน 22 ของโครงการได้ดาเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (ขนาดรวม 1313.5050เมกะวัตต์)
ส่วนอีกหนึ่งโครงการอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย ทั้งหมด 14 โครงการ (ขนาดรวม 14 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย 3 โครงการ (ขนาดรวม 22.2 MW) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)