เลือกหน้า

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยลูกค้าหลักของ TSE คือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ อย่างในประเทศไทย TSE ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยลูกค้าหลักของ TSE คือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ อย่างในประเทศไทย TSE ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ส่วนในประเทศญี่ปุ่น ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าในภูมิภาคต่างๆ เช่น   Hokuriku Electric Power Company,  Tokyo Electric Power Company, and  Tohoku Electric Power Company.

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

17 โครงการ (ขนาดรวม 117 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย ทั้งหมด 14 โครงการ (ขนาดรวม 14 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย 3 โครงการ (ขนาดรวม 22.2 MW) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PRIVATE PPA

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับโรงงาน และ สถานประกอบการโดยไม่ต้องลงทุนเอง พร้อมดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย

15 โครงการ (ขนาดรวม 101 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย ทั้งหมด 14 โครงการ (ขนาดรวม 14 MW) ทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

มีโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศไทย 3 โครงการ (ขนาดรวม 22.2 MW) ซึ่งทุกโครงการได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (PRIVATE PPA)

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน และ สถานประกอบการโดยไม่ต้องลงทุนเอง พร้อมดูแลระบบตลอดอายุสัญญา