เลือกหน้า

การจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี
รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร