เลือกหน้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV01

อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV01

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
4 ก.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV02

อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV02

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
17 ก.ค. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV03

อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV03

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
28 ต.ค. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV04

อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV04

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
21 พ.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV05

อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV05

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
21 พ.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV06

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV06

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
6 มิ.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV07

อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV07

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
20 มี.ค. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV08

อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV08

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
6 มิ.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV09

อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV09

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
9 เม.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV10

อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
PV10

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
30 พ.ค. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : INS

อำเภอวิเศษฐ์ชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
INS

ดำเนินการโดย
บริษัท อินฟินีตี้ โซลาร์ จำกัด (INS)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอวิเศษฐ์ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
2.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
28 ธ.ค. 2558

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SLC

อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SLC

ดำเนินการโดย
บริษัท โซล่าร์ คอมมูนิตี้ จำกัด

ตั้งอยู่ที่
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
1.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
29 ธ.ค. 2559

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : BSS

อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
BSS

ดำเนินการโดย
บริษัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จำกัด (BSS)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
5.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
26 ธ.ค. 2559

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SSP

อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SSP

ดำเนินการโดย
บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SSP)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
29 มี.ค. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : MARS

อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
MARS

ดำเนินการโดย
บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล  จำกัด (SV)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
5.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
29 ธ.ค. 2561

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ : STF

อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
STF

ดำเนินการโดย
บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
25 พ.ค. 2564

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SCT

อำเภอกเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
SCT

ดำเนินการโดย
บริษัท ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จำกัด (SCT)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอกเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
29 ธ.ค. 2558