Select Page

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน     ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

             ในปี 2564 เป็นปีที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตที่จะต้องมีการปรับตัวใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (New normal) ที่ต่างไปจากวิถีชีวิตเดิม ตลอดจนทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง จึงทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

             กลุ่มบริษัท ได้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มบริษัทยังคงวางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) แบบเร่งด่วนและรอบคอบ, การปรับวิธีการทำงานในลักษณะ Work from Home, การสับเปลี่ยนกำลังคนในการเดินทางมาทำงาน, การให้ความร่วมมือกับส่วนรวมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ มาจากธุรกิจพลังงานทดแทน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ดังนั้น โดยภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพียงเล็กน้อย และในช่วงวิกฤตดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานหรือลดเงินเดือน แต่ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

             ณ สิ้นปี 2564  กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวม 35 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 291.7 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นประเทศไทยจำนวน 33 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 145.2 เมกะวัตต์ และประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 146.5 เมกะวัตต์

             ท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ทุ่มเททำให้บริษัทฯ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโต โดยมุ่งเน้นการลงทุนและขยายธุรกิจที่มีผลตอบแทนดี และจะดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความเจริญให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืนของบริษัท

                                                                                        ดร.แคทลีน มาลีนนท์

                                                                                     ประธานกรรมการบริษัท