เลือกหน้า

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สำหรับปี 2565 เป็นปีของการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจสูงกว่าปีก่อน ปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยคือการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก การลงทุนเพิ่มในภาครัฐ นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ รวมถึงการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการวางแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ปี 2565 ยังเป็นปีที่การขยายธุรกิจของบริษัทประสบผลสำเร็จและมีข่าวดีในหลายเรื่องของกลุ่มบริษัทฯ อาทิ 1) การได้มาของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ระบบปรับมุมองศาตามทิศทางดวงอาทิตย์ (Solar Tracking) จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์ 2) เข้าร่วมยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศจัดซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565–2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาประเมินตามเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านคุณสมบัติ (รอบที่ 1) และความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำ (รอบที่ 2) และจะทราบผลรอบสุดท้ายในเดือนเมษายน 2566 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ทำการศึกษาและเตรียมงานก่อนการยื่น ตลอดจนความพร้อมของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ที่ดิน แหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และเชื้อเพลิง 3) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “คงที่ (Stable)” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งการจัดอันดับเครดิตองค์กรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

ณ สิ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น รวม 35 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 286.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นประเทศไทยจำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 153.2 เมกะวัตต์ และประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 133 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหารขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนบริษัทเสมอมาและที่สำคัญขอขอบคุณพนักงานของบริษัททุกท่าน โดยความสำเร็จทั้งหมดในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ที่ท้าทาย ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน และท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

ดร.แคทลีน มาลีนนท์

ประธานกรรมการบริษัท