Select Page

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับ 1

บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

  • 783,034,150 จำนวนหุ้น 37% 37%

ลำดับ 2

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

  • 190,575,000 จำนวนหุ้น 9% 9%

ลำดับ 3

UBS AG SINGAPORE BRANCH

  • 184,620,000 จำนวนหุ้น 9% 9%

ลำดับ 4

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

  • 76,247,946 จำนวนหุ้น 4% 4%

ลำดับ 5

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG

  • 39,900,000 จำนวนหุ้น 2% 2%

ลำดับ 6

น.ส. รัตนา มาลีนนท์

  • 37,563,200 จำนวนหุ้น 2% 2%

ลำดับ 7

กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

  • 21,476,600 จำนวนหุ้น 1% 1%

ลำดับ 8

อื่นๆ

  • 784,299,385 จำนวนหุ้น 37% 37%

รวม

  • 2,117,716,281 จำนวนหุ้น 100% 100%