เลือกหน้า

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประเภท : XD

ลำดับ 1

บริษัท พี.เอ็ม. เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

 • 783,034,150 หุ้น 36.98% 36.98%

ลำดับ 2

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • 190,575,000 หุ้น 9.00% 9.00%

ลำดับ 3

UBS AG SINGAPORE BRANCH

 • 184,620,000 หุ้น 8.72% 8.72%

ลำดับ 4

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

 • 76,247,946 หุ้น 3.60% 3.60%

ลำดับ 5

CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG

 • 39,900,000 หุ้น 1.88% 1.88%

ลำดับ 6

น.ส. รัตนา มาลีนนท์

 • 37,563,200 หุ้น 1.77% 1.77%

ลำดับ 7

นาย วิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์

 • 27,377,000 หุ้น 1.29% 1.29%

ลำดับ 8

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

 • 19,520,976 หุ้น 0.92% 0.92%

ลำดับ 9

น.ส. อรยาพร กาญจนจารี

 • 13,601,500 หุ้น 0.64% 0.64%

ลำดับ 10

นาย สนิท ดุษฎีโหนด

 • 11,168,900 หุ้น 0.53% 0.53%

ผู้ถือหุ้นรายอื่น

 • 734,107,609 หุ้น 34.67% 34.67%

รวมทั้งหมด

 • 2,117,716,281 หุ้น 100% 100%