เลือกหน้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA)

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Private PPA)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ : STF

อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
STF

ดำเนินการโดย
บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
25 พ.ค. 2564