เลือกหน้า

เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

 • TSE จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในปี 2551

  • ถือหุ้นใหญ่ โดย ดร. แคทลีน มาลีนนท์
  • จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (COD) โรงไฟฟ้าความร้อนแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทย (ขนาด 4.5 เมกะวัตต์)

 • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 โครงการ (รวม 40 เมกะวัตต์)

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจำนวน 5 โครงการ
   (รวม 40 เมกะวัตต์)
  • COD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาจำนวน 5 โครงการ
   (รวม 5 เมกะวัตต์)
  • เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
   ด้วยกำลังการผลิตเสนอขายรวม 89.5 เมกะวัตต์

  • COD โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพิ่มเติม
   จำนวน 9 โครงการ (รวม 9 เมกะวัตต์)
  • ขยายธุรกิจไปยังประเทศญี่ปุ่น และ COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   จำนวน 1 โครงการ (รวม 0.5 เมกะวัตต์)
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 99 เมกะวัตต์

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น
   จำนวน 3 โครงการ (รวม 4.5 เมกะวัตต์)
  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการสหกรณ์
   จำนวน 1 โครงการ (1 เมกะวัตต์)
  • เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 3 โครงการ
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 104.50 เมกะวัตต์

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม
   จำนวน 1 โครงการ (1.99 เมกะวัตต์)
  • เข้าลงทุนโครงการ Onikoube เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
   ที่มีขนาดใหญ่ (1 ใน 5 อันดับแรกของโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น)
   กำลังการผลิตเสนอขาย 154.98 เมกะวัตต์
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 106.49 เมกะวัตต์

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ (1.25 เมกะวัตต์)
  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจำนวน 3 โครงการ (รวม 22.2 เมกะวัตต์)
  • ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว จำนวน 1 โครงการ (2 เมกะวัตต์)
  • บริษัทได้รับรางวัล ASIA’S BEST PERFORMING COMPANIES” of the Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2018 จัดโดย MORS Group ประเทศสิงคโปร์
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 131.94 เมกะวัตต์

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ “Hanamizuki”
   (13.5 เมกะวัตต์)
  • ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว จำนวน 3 โครงการ
   (รวม 18 เมกะวัตต์)
  • หุ้นสามัญของบริษัทย้ายเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET
  • หยุดดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าความร้อนแสงอาทิตย์ขนาด 4.5 เมกะวัตต์ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 158.94 เมกะวัตต์

  • ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว จ.กระบี่ จำนวน 1 โครงการ “EES” (5.0 เมกะวัตต์)
  • ลงทุนในโครงการโซลาร์ลอยน้ำ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ “STF” (8.0 เมกะวัตต์)
  • เริ่มก่อสร้างโครงการ “โอนิโกเบ” โดยได้รับเงินกู้จาก BBL
  • ซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ “MARS” (5.0 เมกะวัตต์)
  • จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 โครงการ “BSE” (5.0 เมกะวัตต์)
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 300 เมกะวัตต์

  • COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำ จำนวน 1 โครงการ “STF” (8 เมกะวัตต์)
  • จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 โครงการ (8.24 เมกะวัตต์)
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 292 เมกะวัตต์

  • ซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ COD แล้ว จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ “STC” (8 เมกะวัตต์)
  • จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการ “Hanamizuki” (13.5 เมกะวัตต์)
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 286.2 เมกะวัตต์

  • ชนะการประมูลโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รอบที่ 1 เป็นจำนวน 88.66 เมกะวัตต์
  • เมื่อ 10 พฤษภาคม บริษัทฯ COD โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 โครงการ “Onikoube” (133 เมกะวัตต์) และจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวไปเมื่อ 27 ธันวาคม
  • กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตเสนอขายรวม 241.86 เมกะวัตต์