เลือกหน้า

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2566
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 31 ธ.ค. 2565
รวมสินทรัพย์ 21,782,734 20,510,038
รวมหนี้สิน 15,506,562 14,067,304
รวมส่วนของเจ้าของ 6,276,172 6,442,734
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,276,172 6,442,734
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 มิ.ย. 2566 30 มิ.ย. 2565
รายได้จากการขาย 456,134 272,336
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 11,826 43,223
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 193,684 169,291
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 152,199 170,666
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.072 0.081
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2566
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 31 ธ.ค. 2565
รวมสินทรัพย์ 21,310,493 20,510,038
รวมหนี้สิน 14,750,300 14,067,304
รวมส่วนของเจ้าของ 6,560,193 6,442,734
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,560,193 6,442,734
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 31 มี.ค. 2566 31 มี.ค. 2565
รายได้จากการขาย 289,934 279,968
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 41,305 42,741
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 195,047 177,435
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 233,274 338,942
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.11 0.16

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2565 ประจำปี 2564
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(หน่วย: บาท) (หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564
รวมสินทรัพย์ 20,510,039,379 19,706,916,391
รวมหนี้สิน 6,442,733,714 13,357,536,581
รวมส่วนของเจ้าของ 6,349,379,810 6,349,379,810
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,442,733,714 6,349,379,810
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716,281 2,117,716,281
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.
รายได้จากการขาย 1,091,835,690 1,308,508,946
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 167,499,061 166,241,916
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 647,702,369 642,919,195
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 723,772,348 492,705,987
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.34 0.23
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2565
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564
รวมสินทรัพย์ 20,300,781 19,706,917
รวมหนี้สิน 13,905,557 13,357,538
รวมส่วนของเจ้าของ 6,395,224 6,349,379
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,395,224 6,349,379
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2564
รายได้จากการขาย 277,962 360,249
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 40,247 41,221
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 148,396 154,153
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 121,460 208,368
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.10

Financial Position

Total Revenue

EBITDA

EPS