เลือกหน้า

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2567
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567 31 ธ.ค. 2566
รวมสินทรัพย์ 9,777,039 10,259,840
รวมหนี้สิน 6,180,755 6,638,278
รวมส่วนของเจ้าของ 3,596,284 3,621,562
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,596,284 3,621,562
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 31 มี.ค. 2567 31 มี.ค. 2566
รายได้จากการขาย 281,838 289,934
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 13,164 41,305
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 101,366 195,047
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 97,300 233,274
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05 0.11

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2566 ประจำปี 2565
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(หน่วย: บาท) (หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2565
รวมสินทรัพย์ 10,259,840,662 20,510,039,379
รวมหนี้สิน 6,638,278,152 14,067,305,665
รวมส่วนของเจ้าของ 3,621,562,510 6,442,733,714
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,621,562,510 6,442,733,714
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716,281 2,117,716,281
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.
รายได้จากการขาย 1,117,177,519 1,090,504,680
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 79,936,671 167,499,061
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 623,120,898 647,702,369
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,980,937,984) 723,772,348
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (1.41) 0.34
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2566
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 31 ธ.ค. 2565
รวมสินทรัพย์ 21,505,119 20,510,038
รวมหนี้สิน 15,120,346 14,067,304
รวมส่วนของเจ้าของ 6,384,773 6,442,734
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,384,773 6,442,734
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 2566 30 ก.ย. 2565
รายได้จากการขาย 529,750 277,962
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 13,834 40,247
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 150,421 148,396
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 120,598 121,460
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.06
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2566
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 31 ธ.ค. 2565
รวมสินทรัพย์ 21,782,734 20,510,038
รวมหนี้สิน 15,506,562 14,067,304
รวมส่วนของเจ้าของ 6,276,172 6,442,734
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,276,172 6,442,734
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 มิ.ย. 2566 30 มิ.ย. 2565
รายได้จากการขาย 456,134 272,336
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 11,826 43,223
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 193,684 169,291
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 152,199 170,666
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.072 0.081

ฐานะทางการเงิน

รายได้รวม

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

กำไรต่อหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น