เลือกหน้า

ประวัติบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

ประวัติบริษัท

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และได้ย้ายหลักทรัพย์ของ TSE เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยจัดอยู่ในหมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยจัดอยู่ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร และได้ย้ายหลักทรัพย์ของ TSE เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยจัดอยู่ในหมวดหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร