เลือกหน้า

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2561

2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2559

2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2558

2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4/2557