เลือกหน้า

การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์
ห้องข่าว

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

    ดาวน์โหลด

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

    ดาวน์โหลด

3. QR code สำหรับการดาวน์โหลด One Report ประจำปี 2566

    ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

    ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

    ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

    ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

    ดาวน์โหลด

9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

    ดาวน์โหลด

10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

    ดาวน์โหลด

11. คู่มือการลงทะเบียน วีดิทัศน์สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

      ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

ดาวน์โหลด

ประกาศจ่ายเงินปันผล       

ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

 

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

    ดาวน์โหลด

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565
    ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566
    ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

6. หนังสือมอบฉันทะ

7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    ดาวน์โหลด

10. คู่มือการลงทะเบียน วีดิทัศน์สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
      ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

 

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

    ดาวน์โหลด

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
    ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565
    ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

6. หนังสือมอบฉันทะ

7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    ดาวน์โหลด

10. คู่มือการลงทะเบียน วีดิทัศน์สาธิตวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม
      ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 

1. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   ดาวน์โหลด

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    ดาวน์โหลด

3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
    ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
    ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
    ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
    ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    ดาวน์โหลด

10. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
      ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญและเอกสารประกอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

1. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   ดาวน์โหลด

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
   ดาวน์โหลด

3. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
   ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
   ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563
   ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
   ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
   ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   ดาวน์โหลด

10. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
    ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

2. รายงานประจำปี 25613. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

ดาวน์โหลด
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค..

ดาวน์โหลด

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

10. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

ดาวน์โหลด

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด

4. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. แผนที่สถานที่จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

2. รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ดาวน์โหลด

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcodeหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

2. รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเเต่งตั้งเป็นกรรมการ

ดาวน์โหลด

4. สารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด

5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิตเท่ากับ 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลด

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเเทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcodeหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

4. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

5. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. แผนที่สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

2. รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำเเหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำเเหน่งใหม่

ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

5. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcodeหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

2. รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่พ้นจากตำเเหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำเเหน่งใหม่

ดาวน์โหลด

4. ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

5. หนังสือมอบฉันทะ

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด

 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้เเทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด

7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ดาวน์โหลด

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน