Select Page
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“TSE”) หรือ “กลุ่มบริษัท” ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2561 เพื่ออธิบายถึงภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุม Board Room 1 ณ สำนักงานใหญ่ ของ TSE