Select Page

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : BSW

อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : BSW
ดำเนินการโดย : บริษัท บางสวรรค์ กรีน จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 4.6 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 20 มี.ค. 2561

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW1

อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW1
ดำเนินการโดย : บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.8 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 24 ส.ค. 2561
   โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW2

อำเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล : OSW2
ดำเนินการโดย : บริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.8 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 10 ต.ค. 2561