เลือกหน้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA

บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  และสถานประกอบการโดยไม่ต้องลงทุนเอง  โรงงานได้รับส่วนลดค่าไฟจาก  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ฟรีรับประกัน  และการบำรุงรักษาตลอดอายุสัญญา

ทำไมถึงควรติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ?

ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกำไรของธุรกิจ รายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2565 พบว่า ไทยเผชิญแนวโน้มค่าไฟที่มีทิศทางขาขึ้นส่งผลมาจากราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวน ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคธุรกิจทั้งภาคการผลิตและบริการทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทุก 1% ของค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ต้นทุนธุรกิจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.024% ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเผชิญแรงกดดันต่อต้นทุนส่วนเพิ่มเฉพาะที่เกิดจากค่าไฟราว 0.8% จากค่าไฟขาขึ้นในช่วงปี 2565 ถึง 2566

ภายใต้ทิศทางขาขึ้นของค่าไฟที่ส่งผลต่อต้นทุนธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้แนวทางต่างๆเพื่อปรับตัวในการบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น การรณรงค์การประหยัดไฟภายในองค์กร, การวางแผนเพิ่มสัดส่วนการผลิตในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ซึ่งมีอัตราค่าไฟที่ถูกกว่า หรือปรับใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นซึ่งมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) หรือพื้นที่ว่าง เช่น ที่ดิน หรือบ่อน้ำ ของโรงงาน ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านต้นทุนค่าไฟที่ประหยัดกว่า และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ ในดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม (ESG) ที่ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลโครงการ TSE SMART ENERGY PARTNERS (Private PPA)

TSE SMART ENERGY PARTNERS พลังงานอัจฉริยะเพื่อพันธมิตรสู่ความยั่งยืน คือโครงการที่ TSE ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์กับโรงงาน และสถานประกอบการ ในรูปแบบสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า (Private PPA) โดยโรงงานไม่ต้องลงทุนเอง และได้รับส่วนลดค่าไฟจากระบบโซลาร์เซลล์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งระบบได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น โซลาร์ฟาร์มบนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) หรือ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Solar Floating) โซลาร์ฟาร์มแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Ground-Mounted Solar) หรือ โซลาร์ฟาร์มบนลานจอดรถ (Solar Carport) และได้รับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อครบอายุสัญญา

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

Private PPA เหมาะกับธุรกิจแบบใด ?

ตัวอย่างโครงการ Private PPA

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ : STF

อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ
STF

ดำเนินการโดย
บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV)

ตั้งอยู่ที่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย
8.0 MW

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
25 พ.ค. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์: 02 258 4530-3   ต่อ 2726, 2727

อีเมล: info@thaisolarenergy.com

!