Select Page

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 1Q2563
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562
รวมสินทรัพย์ 16955377 15869992
รวมหนี้สิน 11138523 10237667
รวมส่วนของเจ้าของ 5816854 5632325
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5812229 5628001
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2117716 2117716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 31 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2562
รายได้จากการขาย 318579 275796
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 41115 13222
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 168589 160105
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6531 146726
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.003 0.08
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2Q2563
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562
รวมสินทรัพย์ 17,557,610 15,869,992
รวมหนี้สิน 11,783,728 10,237,667
รวมส่วนของเจ้าของ 5,773,882 5,632,325
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 5,768,836 5,628,001
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 มิ.ย. 2563 30 มิ.ย. 2562
รายได้จากการขาย 366,099 345,036
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 41,536 13,952
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 169,990 173,659
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 242,377 208,394
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.11 0.11
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3Q2563
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562
รวมสินทรัพย์ 19,253,528 15,869,992
รวมหนี้สิน 13,143,927 10,237,667
รวมส่วนของเจ้าของ 6,109,601 5,632,325
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,104,327 5,628,001
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2562
รายได้จากการขาย 355,969 333,333
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 40,636 14,108
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 160,292 141,568
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 71,119 204,796
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 0.11

Statement of Financial Position

Total Revenue (3M)

Total Revenue (9M)

Net Profit (3M)*

Net Profit (9M)*

EPS (3M)

EPS (9M)