Select Page

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอและภาพวีดีโอบริษัท
เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 1Q2565
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564
รวมสินทรัพย์ 18,636,854 19,706,917
รวมหนี้สิน 12,254,234 13,357,538
รวมส่วนของเจ้าของ 6,382,620 6,349,379
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,382,620 6,349,379
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564
รายได้จากการขาย 279,968 317,367
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 42,741 42,103
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 177,435 187,402
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 339 202,565
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.16 0.10

 

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2Q2565
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564
รวมสินทรัพย์ 18,446,588 19,706,917
รวมหนี้สิน 12,276,123 13,357,538
รวมส่วนของเจ้าของ 6,170,465 6,349,379
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,170,465 6,349,379
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 30 มิ.ย. 2565 30 มิ.ย. 2564
รายได้จากการขาย 272,336 364,518
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 43,223 42,446
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 169,291 171,489
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 170,666 182,115
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.08
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3Q2565
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 31 ธ.ค. 2564
รวมสินทรัพย์ 20,300,781 19,706,917
รวมหนี้สิน 13,905,557 13,357,538
รวมส่วนของเจ้าของ 6,395,224 6,349,379
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,395,224 6,349,379
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716 2,117,716
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (หน่วย: พันบาท)
สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2564
รายได้จากการขาย 277,962 360,249
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 40,247 41,221
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 148,396 154,153
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 121,460 208,368
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.10
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำปี 2564 ประจำปี 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูลทางการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563
รวมสินทรัพย์ 19,706,771,117 19,176,778,690
รวมหนี้สิน 13,357,391,307 13,257,445,885
รวมส่วนของเจ้าของ 6,349,379,810 5,919,332,805
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 6,349,379,810 5,917,301,759
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,117,716,281 2,117,716,281
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.
รายได้จากการขาย 1,308,508,946 1,322,349,502
รายได้เงินอุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 166,241,916 161,007,323
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 642,919,195 643,333,543
การแบ่งปันกำไร:
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 492,705,987 421,428,545
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.23 0.20

FINANCIAL POSITION AS AT 30 SEPTEMBER 2022

TOTAL REVENUE 3Q2022

NET PROFIT 3Q2022

EPS 3Q2022