Select Page

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV01

อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV01
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 4 ก.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV02

อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV02
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 17 ก.ค. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV03

อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV03
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 28 ต.ค. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV04

อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV04
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 21 พ.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV05

อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV05
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 21 พ.ย. 2556

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV06

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV06
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 6 มิ.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV07

อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV07
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 20 มี.ค. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV08

อำเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV08
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 6 มิ.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV09

อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV09
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 9 เม.ย. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV10

อำเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : PV10
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 30 พ.ค. 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : INS

อำเภอวิเศษฐ์ชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : INS
ดำเนินการโดย : บริษัท อินฟินีตี้ โซลาร์ จำกัด (INS)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอวิเศษฐ์ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 2.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 28 ธ.ค. 2558

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SLC

อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SLC
ดำเนินการโดย : บริษัท โซล่าร์ คอมมูนิตี้ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 29 ธ.ค. 2559

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : BSS

อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : BSS
ดำเนินการโดย : บริษัท บีเอส บางไทร โซลาร์ จำกัด (BSS)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 5.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 26 ธ.ค. 2559

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SSP

อำเภอโพธิ์ทอง
จังหวัดอ่างทอง

ข้อมูล

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : SSP
ดำเนินการโดย : บริษัท สยาม โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (SSP)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 8.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 29 ธ.ค. 2553

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : MARS

อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : MARS
ดำเนินการโดย : บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล  จำกัด (SV)
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 4.3 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 29 ธ.ค. 2561