Select Page

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา – ประเทศไทย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ประเทศไทย

TSER-RT01

อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT01
ดำเนินการโดย : บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 4 ก.ย. 2557

TSER-RT02

อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT02
ดำเนินการโดย : บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 3 ก.พ. 2558

TSER-RT03

อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา: TSER-RT03
ดำเนินการโดย : บริษัท นอร์ท รูฟทอป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 2 มิ.ย. 2558

TSER-RT04

อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา  : TSER-RT04
ดำเนินการโดย : บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 4 ก.ย. 2557

TSER-RT05

อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี
จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT05
ดำเนินการโดย : บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 8 ธ.ค. 2557

TSER-RT06

อำเภอนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT06
ดำเนินการโดย : บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 7 ก.ค. 2558

TSER-RT07

อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT07
ดำเนินการโดย : บริษัท แชมป์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 9 ต.ค. 2558

TSER-RT08

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT08
ดำเนินการโดย : บริษัท กรีน รูฟทอป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 16 มี.ค. 2558

TSER-RT09

อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT09
ดำเนินการโดย : บริษัท กรีน รูฟทอป จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 13 พ.ย. 2557

TSER-RT10

เขตลาดพร้าว
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT10
ดำเนินการโดย : บริษัท ลัคกี้ โซล่าร์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 11 ก.พ. 2558

TSER-RT11

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT11
ดำเนินการโดย : บริษัท ลัคกี้ โซล่าร์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 26 พ.ย. 2557

TSER-RT12

เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT12
ดำเนินการโดย : บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 16 ก.ค. 2558

TSER-RT13

เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT13
ดำเนินการโดย : บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 28 ก.ค. 2558

TSER-RT14

อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา : TSER-RT14
ดำเนินการโดย : บริษัท รูฟ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ : อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย : 1.0 MW
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ : 24 ส.ค. 2558