เลือกหน้า

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมกรรมการบริษัท บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE”) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 14:00 น.