เลือกหน้า
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารอาคารเอส เมโทร จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้เช่าอาคารฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจพร้อมที่จะปฏิบัติการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยพนักงานของบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมและฝึกซ้อมร่วมกับ Safety Leader ของผู้เช่าอาคารฯ ในช่วงเช้า ที่ห้อง 2105-2106 ชั้น 21 และได้ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ในช่วงเวลาบ่าย (จำลองเหตุการณ์และใช้เสียงสัญญาณเตือนภัยจริง) การฝึกซ้อมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี