เลือกหน้า
ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมกรรมการบริษัท บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (“TSE”) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง