ข่าวสาร
24/9/2561
กิจกรรมโครงการ CSR "ปันรัก ปันน้ำใจ กลุ่มบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 1" กลุ่มบริษัท ไทยโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ได้จั...
30/8/2561
กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเข้าเยี่ยมชม Solar Thermal Plant (โครงการ TSE-1) กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเข...
เทคโนโลยีสะอาด
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการ TSE 01 เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในเชิงพาณิชย์โรงงานแรก
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการจัดหาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด
และยั่งยืน สำหรับที่อยู่อาศัย